Historie

 

Uddrag af Linaa Sogns Historie – Af H. Ilum Petersen

Afskrift af forhandlingsprotokol: På generalforsamlingen i Linå skole mandagen den 24. februar 1895 vedtoges at bygge et forsamlingshus ved Sandbakken ved Linå by. Forsamlingshuset skal indrettes med lidt lejlighed til beboelse, en lille og en stor forsamlingssal samt stald til 5 a 6 par heste.

Forsamlingshuset skal være 30 alen lang, 14 alen dyb og muren 4 alen til rejsehøjde, og indrettes således: En stor forsamlingssal, 17 alen lang, en mindre dito, en stue til rejsetøj (garderobe), et kjøkken og en stue til beboelse. Huset opføres af brændte sten med fyr-overtømmer og tækkes med tagpap. Gavlene mures helt op i spidsen med mursten. Der indmures 10 fag dobbelte vinduer, nemlig 5 fag i hver side. Murer- og tømrerarbejdet blev overdraget Jørgen Petersen af Linå for en sum af 486 kr. Vinduer og døre blev overdraget snedker Jens Bentsen af Laven for en sum af 264 kr. Jens Bentsen skal selv lægge materialer til, hvorimod de øvrige materialer til huset bliver leveret på pladsen. Huset skal være færdig til at tage i brug inden 15. september 1895.

Forsamlingshuset blev indviet søndagen den 20. oktober 1895 og taget i brug med det samme. Ved denne fest blev der uddelt trykte sange med overskrifter: Ved indvielsen af Linå Forsamlingshus den 2oende oktober 1895. – og den første sang var Hostrups: Høje Nord, Friheds Hjem.

I forsamlingshusets love fra 1895 står i indledningen: Forsamlingshuset skal bruges til afholdelse af foredrag og selskabelige sammenkomster for gamle og unge.

P.1

Aktionær i forsamlingshuset i Linå kan enhver blive. Aktiernes størrelse er 5 kr. Enhver har ret til at tage flere aktier, men hver aktionær har kun én stemme ved generalforsamlingen.

P.11

Der må ved ingen som helst lejlighed nydes spiritus i forsamlingshuset, og berusede personer tilstilles ikke adgang dertil! Denne paragraf kan ikke forandres.

P.15

Salen står frit for alle aktionærerne til at afholde hvilke som helst møder: religiøse, politiske eller hvad som helst, når intet uordentligt eller ulovligt finder sted, men bestyrelsen har rådighed til at bestemme, hvad leje der skal
ydes  af  salen.

Uddrag af protokollen over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder:

18.10.1920

Det vedtoges at holde en fest i anledning af husets 25-års jubilæum. Lejen af lokalerne forhøjes, og hvis nogen vil have fyret i kakkelovnen, betales dette ekstra.

28.11.1922

Det vedtoges at installere elektrisk lys.

28.02.1942

Bestyrelsens forslag angående forsamlingshusets overgang fra aktieselskab til andelsselskab efter de fremlagte vedtægter vedtoges af generalforsamlingen. Endelig vedtaget på ny generalforsamling d. 14.03.1942.
Samtidig godkendte man arkitekt Knud Sørensens forslag til ombygning af forsamlingshuset.

03.08.1942-12.12.1942

Eer forsamlingshuset beslaglagt af det tyske militær.

17.05.1943

Cementtildeling og murertilbud forelå. Byggeriet sattes derefter i gang. Der blev bygget en ny sal med scene og materialerum. I kælderen indrettedes toiletter, og der foretoges ændringer i den gamle bygning.
Byggeriet kostede 34.973 kr. I Silkeborg Sparekassen blev optaget et lån på 23.000 kr., og man havde modtaget et tilskud på 5.000 kr.

04.12.1943

Indvielse af de nye lokaler. Der var ca. 400 deltagere.

17.05.1945

Forsamlingshuset er nu rømmet af det tyske militær, der for anden gang har været indkvarteret godt et halvt år……..Man ville derefter søge erstatning gennem Skanderborg amt til dækning af reparationsudgifterne.

18.12.1948

Generalforsamlingen vedtog med 8 stemmer mod 5, at der ikke må serveres spiritus ved fester i forsamlingshuset.

28.11.1961

Det vedtoges at søge spiritusbevilling til forsamlingshuset.

08.09.1966

Det besluttedes at anskaffe oliefyr og installere centralvarme.

 


Vedtægter for Linå Forsamlings- og beboerhus

 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Linå Forsamlings- og beboerhus. Foreningen er hjemmehørende i Ny Silkeborg kommune. Foreningens adresse er hos foreningens formand.

Forsamlingshuset er beliggende på adressen Linå Bygade 5, 8600 Silkeborg.

2. Formål

Foreningens formål er at drive, vedligeholde og opretholde forsamlingshus i Linå som almennyttigt, lokalt samlingssted efter stedlige behov for møder og andre fælles aktiviteter af kulturel, oplysende, idrætslig, foreningsmæssig eller selskabelig art. Foreningen understøtter samhørigheden og det aktive fællesskab mellem områdets beboere. Den er medlem af Landsforeningen Danske Forsamlingshuse gennem amtsforeningen.

3. Medlemmer

Som personlige medlemmer betegnes personer, der bor i Laven, Linå, Hårup, Mollerup, eller som har tilknytning til området. Som ikke-personlige medlemmer betegnes foreninger, institutioner, virksomheder o.l. som er tilknyttet lokalområdet.

4. Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest d. 1. april. Indvarsling sker mindst 14 dage før i lokale blade og ved opslag i forsamlingshuset. Det angives, at forslag til behandling skal indleveres skriftligt senest 8 dage før til formanden. Forslag til vedtægtsændringer må dog indleveres så betids, at formanden kan lade forslagets ordlyd offentliggøre senest 14 dage før. En ordinær generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde:

  • Valg af dirigent
  • Dirigentens udpegning af protokolfører og evt. stemmetællere
  • Bestyrelsens beretning fremlægges af formanden
  • Fremlæggelse af det reviderede, omdelte årsregnskab ved kassereren
  • Indkomne forslag
  • Fremlæggelse af bestyrelsens budget til vedtagelse
  • Valg af a) Bestyrelsens medlemmer for 2 år, i lige år 2, i ulige år 3 b) Evt. supplerende bestyrelsesmedlemmer for fratrådte for 1 år c) 1 første og anden bestyrelsessuppleant for 1 år d) 1 revisor for 2 år ( 1 i lige år og 1 i ulige år) e) 1 revisorsuppleant for 1 år

8)    Evt., hvorunder intet kan vedtages
Som protokolfører indstiller bestyrelsen til dirigenten, et medlem der er villig hertil. Referat af generalforsamlingens beslutninger godkendes efterfølgende af dirigenten og underskrives af denne og protokolføreren.
Finder bestyrelsen en ekstraordinær generalforsamling nødvendig, indkaldes med samme varsel som til ordinær generalforsamling. Hvis mindst 20 af medlemmerne skriftligt begærer ekstraordinær generalforsamling og angiver emne(r) til behandling, indkalder bestyrelsen med oplysning om dagsorden inden for 1 måned herefter, juli dog fraregnet, til afholdelse af ovennævnte. En ekstraordinær generalforsamling kan alene behandle de emner, den er indkaldt til at behandle og aldrig et punkt betegnet ”eventuelt”.

5.  Valgbarhed, stemmeret og stemmeafgivelse

Ved valg efter denne vedtægt er personlige medlemmer valgbare. Stemmeret ved generalforsamlinger har forudsat personlig tilstedevær ethvert medlem (se punkt 3) Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder. For et ikke-personligt medlem kan dog en til dirigenten anmeldt tilstedeværende repræsentant stemme. Skriftlig afstemning anvendes kun a) ved personvalg mellem flere foreslåede, b) hvis dirigenten af andre årsager måtte bestemme det, eller c) ved forslag om vedtægtsændringer eller opløsning. Alle afgørelser træffes ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer. Som afgivne stemmer medtælles ikke blanke/ugyldige stemmesedler eller medlemmer, som hverken kan stemme for eller imod. Ved personvalg, hvor flere skal vælges i en afstemning, kan anvendes relativt flertal, hvor kun stemmesedler er gyldige, hvis de angiver et antal forskellige af de foreslåede, som svarer til det antal, der skal vælges. Ordinær generalforsamling kan overværes af personer, som ikke er medlem og derfor uden tale- og stemmeret. Bestyrelsen bistår dirigenten i at sikre, at kun medlemmer stemmer.

6. Bestyrelsen

Inden for rammerne af a) almindelig retstilstand, b) af denne vedtægt, og c) af generalforsamlingens beslutninger har bestyrelsen myndigheden til at lede foreningen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Den konstituerer sig efter hver ordinære generalforsamling og udpeger af sin midte formand samt næstformand til at varetage formandens opgaver, hvis formanden er midlertidigt forhindret. Bestyrelsen udpeger videre i eller uden for sin midte en kasserer og en referent (sekretær). Formanden og næstformand må ikke varetage kassererfunktioner.

Formanden repræsenterer bestyrelsen udadtil, leder bestyrelsesmøder og indkalder hertil efter plan og regler, som bestyrelsen fastsætter herfor. Han kan i uopsættelige sager indkalde bestyrelsen til møde herom med 1 dags varsel.

Bestyrelsesmøder er beslutningsdygtige, når en mere end halvdelen af bestyrelsens medlemstal er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, med mindre vedtægten angiver andet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende i pligtige eller uopsættelige sager. I andre sager er forslaget bortfaldet.

Af beslutningerne tages referat, som senest ved det følgende bestyrelsesmø-des begyndelse underskrives af dem, som deltog i det refererede møde. Fratræder et bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten, og fratræder formanden, vælger bestyrelsen af sin midte en anden, i begge tilfælde indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen kan i øvrigt indkalde en bestyrelsessuppleant eller begge med stemmeret for at gøre bestyrelsen fuldtallig. Den bestemmer i hvilket omfang suppleanter i øvrigt evt. inddrages i bestyrelsens virksomhed. Bestyrelsen træffer alle beslutninger om forsamlingshusets drift, vedligeholdelse, udlejning m.v. Den udpeger eller ansætter, hvem der på bestyrelsens vegne er bemyndiget til at forestå udlejning eller andre opgaver og fastsætter regler herfor.

Bestyrelsen kan afvise lejemål og arrangementer, som efter deres opfattelse kan falde uden for formålet eller kan rumme risiko for overbelægning, misbrug, brand, hærværk, nabogener e.l.

 7. Økonomi og regnskab

Foreningen søger at tilvejebringe sine midler ved udlejning, kontingenter, sponsortilskud, offentlige tilskud og evt. indtægter af egne arrangementer o.l.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Foreningens midler skal være anbragt i pengeinstitut. Kassereren orienterer ved bestyrelsens ordinære møder om foreningens økonomiske situation.

8. Tegning af mere vidtrækkende økonomiske dispositioner

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.

Pantsætning, optagelse af lån e.l., større fornyelser og indkøb, som kan forpligte foreningen, forudsætter en protokolleret bestyrelsesbeslutning.

Salg og køb af fast ejendom besluttes af en generalforsamling.

9. Hæftelse

Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Bestyrelsen handler på foreningens økonomiske ansvar. Ingen kan personligt drages til økonomisk ansvar som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, som revisor eller som medlem, undtagen i tilfælde af handlinger over for foreningen eller dennes vegne eller tilsvarende undladelser, som i forhold til den almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende.

10. Revision

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for 2 år. Endvidere vælges en revisorsuppleant for 1 år, som skal træde ind, hvis 1 af revisorerne får forfald (fx sygdom, død, fraflytning).

De skal ved en halvårlige revision gennemgå regnskab og bilag og påtegne regnskabet med deres bemærkninger. De har adgang til når som helst at foretage uanmeldt gennemgang og skal uophørligt iværksætte en gennemgang, hvis bestyrelsen anmoder om det. Enhver uafklarethed i økonomi, bogføring eller regnskab skal de straks underrette bestyrelsen om. De skal have tilstillet vedtægterne og beslutningsreferaterne fra bestyrelsens møder til kontrol af, at de afholdte udgifter er besluttede.

 11. Vedtægtsændringer

En generalforsamling kan behandle ændringsforslag til vedtægten, forudsat generalforsamlingen er indkaldt ved annonce i dagspressen senest 14 dage før, og vedtægtsændringen er ophængt synligt i huset, samt kan rekvireres hos formanden. Kun dele af vedtægten, som berøres af de stillede ændringsfor-slag, kan behandles, og ændringer heri kan besluttes med almindeligt flertal.

12. Foreningens opløsning

Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke ser mulighed for forsamlingshusets fortsatte drift, indkaldes medlemmerne, via dagspressen og opslag, til en generalforsamling med nærmere oplysning om situationen, og bl.a. for evt. at vælge en anden bestyrelse. Viser dette sig ikke muligt, eller opgiver en ny bestyrelse, indkaldes via dagspressen og opslag, men nærmere forslag om evt. opløsning og afhændelse til ekstraordinær generalforsamling herom. Beslutning om opløsning, fusionering og/eller afhændelse træffes ved almindeligt flertal.

13. Anvendelse af evt. midler i tilfælde af foreningens opløsning

Der kan intet udbetales til medlemmerne. Ved opløsning, der ikke afsluttes med fusionering med et andet forsamlingshus, en idrætshal eller andet almennyttigt lokalt samlingssted og evt. midlers overførsel dertil, træffer den endeligt opløsende generalforsamling beslutning om evt. midlers anvendelse til velgørende, almennyttige, lokale formål. Den beslutter hvem, der skal forestå den økonomiske afvikling, revisionen heraf, fordeling af evt. midler som bestemt, oplysning til medlemmerne om afslutning, samt lokal arkivering af foreningens arkivalier.

 14. Ikrafttrædelse

Disse vedtægter er vedtaget endeligt på generalforsamlingen den 4. marts 2003 og træder i kraft straks. Alle tidligere vedtægtsbestemmelser bortfalder i takt med gennemførelsen af disse vedtægter.

 

Generalforsamlingens protokolfører

Generalforsamlingens dirigent                              Jette Sørensen

 


 

Bestyrelsen:

Bent Pedersen

Formand

Linåbakken 7, Linå, 8600 Silkeborg

tlf. 2335 9305

e-mail: kopibent@gmail.com

Ove Rud Jensen

Næstformand

Skellerupvej 54, Linå, 8600 Silkeborg

tlf. 5096 9129

e-mail: heerud@fibermail.dk

Annette Zacho

Kasserer
Linå Skolebakke 7, Linå ,8600 Silkeborgtlf.
tlf. 2285 6801
e-mail: zacho@os.dk

Stefanie Bodién

Sekretær

Linå Skolebakke 9, Linå, 8600 Silkeborg

tlf. 4236 8314

e-mail: stefbod@outlook.dk

Kent Bodién

Menig medlem

Linå Skolebakke 9, Linå, 8600 Silkeborg

tlf. 2636 8319

e-mail: kebod@outlook.dk

—————————————————

Henning Jensen
1. Suppleant
Skellerupvej 83, Linå, 8600 Silkeborg

Poul Hansen

2. Suppleant

Anebjergvej 17,Linå, 8600 Silkeborg