Priser

  • Pris  hele huset:    2.500 kr. – max 125 personer
  • Pris lille sal:          2.000 kr. – max 30 personer

Begge priser inkl. rengøring

Depositum 500 kr., der afregnes efter festen.

Hvis du har nogle spørgsmål eller er interesseret i at leje forsamlingshuset bedes du kontakte os på  2285 6801 eller zacho@os.dk.

Klik på Galleri på forsiden, så kan du se husets indretning.

Mål på hoveddør (til brug ved opsætning af æresport) B: 149 cm  H 225 cm. Der er søm/skruer i muren til brug for opsætningen.


 

Udlejningsbetingelser

Lejebetingelser for Linå Forsamlings- og Beboerhus (Huset)

Efter indgået aftale om reservation underskrives lejekontrakt. Reservationen er først gyldig, når depositum 500 kr. er indbetalt. Manglende indbetaling inden fristens udløb medfører annullation af reservationen. Depositum tilbagebetales ikke, hvis lejer annullerer lejeaftalen.

Lejen inkl. rengøring betales ved afhentning af nøglen.

Inden lejers aflevering af nøgle skal alt inventar og service være rengjort og stillet på plads i h.t. de gældende instrukser. Efter lejers nøgleaflevering foretages eftersyn, rengøring og optælling. Depositum afregnes herefter til lejer med modregning for evt. mangelfuld oprydning og rengøring af service (opvask) eller ødelagt service m.v.

Lejemålet er inkl. adgang til handicaptoilet i stueplan.

Lejer skal erklære sig indforstået med,

  • at lejer hæfter for alle udgifter i forbindelse med arrangementet
  • at lejer selv sørger for alle praktiske gøremål, der har med lejemålet at gøre inkl. opvask og oprydning af lokaler m.v. – med mindre andet er aftalt på forhånd med Huset
  • at lejer eller dennes repræsentant personligt er til stede under hele arrangementet
  • at skader eller mangler meddeles til Huset snarest muligt, men evt. reparationer foranlediges udbedret af Huset
  • at der ikke opholder sig mere end det antal personer, som salen er bestilt til, og at indretningen er i overensstemmelse med brandmyndighedernes indretningsplan for lokalet
  • at det ikke er tilladt at affyre fyrværkeri, med mindre det er aftalt med Huset – p.g.a. dyr og stråtækte nabohuse.

Lejen er ekskl. brandvagt, kontrollør, billetter, Koda-afgift o.lign. samt ekstra inventar/service, musik- og lysanlæg, opstilling m.v.

Det påhviler lejer rettidigt at indhente de fornødne tilladelser fra myndighederne, som f.eks. lejlighedsbevilling, tilladelse til offentlig koncert m.v.

Såfremt der konstateres omgåelse af lejebetingelserne ved ukorrekte oplysninger om arrangementets art og omfang, er de ansvarlige personer for Huset berettiget til at skride ind og kræve arrangementet stoppet omgående.

Store sal max 125 personer

Lille sal max 30 personer

Huset kan ikke lejes ud til ungdomsfester.